| 
ВХОД

Открытое письмо Министра здравоохранения

25 Июня 2014
1345
0


УКРАИНА, РЕФОРМЫ - Любой, кто нарушает установившийся порядок, пусть и с самыми лучшими намерениями, обязательно встречает жесткое сопростивление тех, кто является носителем этого порядка. А реформаторы, которые привносят с собой радикальные изменения - и подавно обечены на противостояние.

Не стала исключением и медицина Украины, которая силами нового Министра здравоохранения Олега Мусия пытается одновременно сохранить медицину в сложных условиях военно-политической ситуации в стране и провести реформирование отрасли. Но его противники используют все возможные средства для дискредитации деятельности Министра. Ярким примером этого стали распространенные в сети интернет-материалы о якобы коррупционном следе назначения нового руководителя Гослекслужбы. Но Министр сразу нашел, что ответить на такие непредъявленные, но вполне явные обвинения. Приводим открытое письмо Министра Здравоохранения Олега Мусия по этому поводу, и его перевод для читателей Онкопортала из других стран.

 
КОЛЕГИ, НЕ МОЖУ НЕ ВІДРЕАГУВАТИ, БУДУЧИ САМ ПРИЧЕТНИМ ДО СПРАВИ З ПРИЗНАЧЕННЯМ НОВОГО ГОЛОВИ ДЕРЖЛІКСЛУЖБИ ТА НАДЗВИЧАЙНО ВИСНАЖЛИВОЇ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІОНЕРАМИ-ПОПЕРЕДНИКАМИ У НІЙ.
 
Поява вчорашньої публікації в Інтернет-виданнях щодо наче б то „непрозорого” призначення на посаду голови Державної служби України з лікарських засобів Михайла Пасічника є дещо очікуваною але неприємною.
 
Очікуваною, оскільки Михайло Пасічник є досить відомою фігурою на фармацевтичному ринку, і не просто учасником цього ринку, а професіоналом у галузі забезпечення населення лікарськими засобами, який є відомим прихильником європейської системи охорони здоров’я в цілому і фармації зокрема, що, на жаль, викликає великий спротив деяких гравців ринку медикаментів, повязаних із усім відомими «фармацевтичними схемами» старої злочинної влади.
 
Хочу зазначити, що факти та припущення авторів сьогоднішніх дописів є перекрученими, вигаданими, побудованими виключно на припущеннях та здогадках та такими, що не мають жодногоих реальних фактів.
 
Автори ставлять за вину новопризначеному голові Держлікслужби зв’язок із компанією „Фалбі” та іншими юридичними особами, причетності до яких на час призначення на посаду М. Пасічник уже не мав, а також попередню роботу на посаді президента всеукраїнської громадської організації „Аптечна професійна асоціація України” (АПАУ). 
 
Останнє звинувачення особливо незрозуміле, оскільки АПАУ є ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (членство в яких не заборонене жодному чиновнику, депутату, прем’єру чи навіть Президенту). Тим більше, що АПАУ багато років захищала і захищає інтереси середнього та малого фармацевтичного бізнесу в Україні, намагаючись запровадити прості та прозорі правила для всіх учасників ринку.
 
До речі кандидатуру на призначення Михайла Пасічника я, як міністр, подав до Секретаріату Кабміну майже за ДВА місяці до його призначення і в шанованого мною Уповноваженого по боротьбі з корупцією – голови Антикорупційного бюро було більш ніж достатньо часу на вивчення біографії пана Пасічника, але чомусь весь цей час була повна мовчанка з її боку. Та власне і сама кандидатура Михайла Пасічника була зовсім не єдиною на пост голови Держлікслужби, поряд з ним розглядались і пані Т.Литвиненкова, пани Ю.Савко та С.Гур’єв і ще з десяток менш відомих кандидатур. І саме після багаточисельних співбесід та консультацій з претендентами, за рекомендацією практично усіх представників українських та іноземних виробників ліків, дистрибуторів фармринку, численних аптечних мереж та аптек і, найголовніше, прискіпливого вивчення усього професійного шляху М.Пасічника вибір зупинився саме на ньому.
 
Слід зазначити що Михайло Пасічник дав письмову згоду на проведення повної перевірки щодо його причетності до корупційних схем та конфлікту інтересів.
 
Крім того на засіданні Кабінету Міністрів України під час призначення Михайла Пасічника головою Державної служби України з лікарських засобів був присутній представник Уповноваженого з питань антикорупційної політики, який на той момент не висловив жодних зауважень щодо його кандидатури.
 
Я глибоко впевнений, що згадана публікація носить суто замовний характер, основною метою якої є залишити при владі „старі кадри часів соловйовщини та демченківщини” і не дати реформувати систему забезпечення населення лікарськими засобами згідно із Європейськими та світовими стандартами та дозволити і надалі грабувати нашу країну через чисельні корупційні схеми державних закупівель та поборів із підприємців.
 
На сам кінець хочу звернутися до «публікантів» неперевірених матералів, особливо тих , хто займає високі державні посади, – будьте дуже виваженими та об’єктивними закидаючи ті чи інші, нічим не підкріплені, звинувачення. Як виходець з громадського сектору розумію, що це часом робити важко, але завжди потрібно удосконалюватися, бо чиновницька посада високого рангу це додаткова відповідальність за кожне сказане слово, а не можливість продожувати вільне журналістське чи громадське життя. Публікація здогадок і неперевірених слухів може підірвати довіру до важливих і вкрай необхідних державних інституцій. Давайте бути взаємно коректними та виваженими і залишимо громадянському суспільству властиві їм функції та риторику, а самі будемо користуватися фактами і правдивими даними.
 
З надією на розуміння, Олег Мусій.
 
===перевод===
 
КОЛЛЕГИ, НЕ МОГУ НЕ ОТРЕАГИРОВАТЬ, БУДУЧИ ПРИЧАСНЫМ К ДЕЛУ НАЗНАЧЕНИЯ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСЛЕКСЛУЖБЫ И К КРАЙНЕ ИСТОЩИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ С КОРРУПЦИОНЕРАМИ-ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ В НЕЙ.
 
Появление вчерашней публикации в интернет-изданиях относительно якобы “непрозрачного” назначения на пост руководителя Государственной службы Украины по вопросам лекарственных средств МИХАИЛА ПАСЕЧНИКА является хоть и несколько ожидаемой, но неприятной.
 
Ожидаемой, поскольку Михаил Пасечник является достаточно известной фигурой на фармацевтическом рынке, и не просто участником этого рынка, а профессионалом в отрасли обеспечения населения лекарственными средствами, который является известным приверженцем европейской системы здравоохранения в целом, и фармацевтики в частности, что, к сожалению, вызывает большое сопротивление некоторых игроков рынка медикаментов, связанных со всем известными “фармацевтическими схемами” старой власти.
 
Хочу отметить, что “факты” и допущения авторов сегодняшней публикации “перекручены” и придуманы, построены на предположениях и догадках, и не имеют в своей основе ни одного реального факта.
 
Авторы обвиняют новоназначенного руководителя Гослекслужбы в связи с компанией “ФАЛБИ” и другими юридическими лицами, к которым М. Пасечник не имел отношения на момент его назначения, а также предыдущую работу на должности президента всеукраинской общественной организации “Аптечная профессиональная ассоциация Украины” (АПАУ).
 
Последнее обвинение особенно непонятно, поскольку АПАУ является ОБЩЕСТВЕННОЙ организацией (членство в которых не запрещено ни одному чиновнику, депутату, премьеру и даже Президенту). Тем более, что АПАУ много лет защищала и защищает интересы среднего и малого фармацевтического бизнеса в Украине, пытаясь внедрить простые и прозрачные правила для всех участников рынка.
 
К слову, кандидатуру Михаила Пасечника я, как министр, подал в Секретариат Кабмина почти за ДВА меясца до его назначения и у уважаемой мною Уполномоченного по борьбе с коррупцией - руководителя Антикоррупционного бюро было более чем достаточно времени на изучение биографии господина Пасечника, но почему-то все это время с ее стороны было полное молчание. Собственно, и сама кандидатура Михаила Пасечника была далеко не единственной на должность руководителя Гослекслужбы, вместе с ним рассматривались кандидатуры госпожи Литвиненковой, господ Савко и Гурьева, а также еще с десяток менее известных кандидатур. И именно после многочисленных собеседований и консультаций с претендентами, по рекомендации практически всех представителей украинских и иностранных производителей лекарств, дистрибьюторов фармрынка, многочисленных аптечных сетей и аптек и, самое главное, тщательного изучения всего профессионального пути М.Пасечника выбор остановился именно на нем.
 
Также хочу отметить, что Михаил Пасечник дал письменное согласие на проведение полной проверки относительно его причастности к коррупционным схемам и конфликту интересов.
 
Кроме того, на заседании Кабинета Министров Украины во время назначения Михаила Пасечника руководителем Государственной службы Украины по вопросам лекарственных средств присутствовал представитель Уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, который на тот момент не высказал ни одного замечания относительно кандидатуры.
 
Я глубоко уверен, что упомянутая публикация носит сугубо заказной характер, основной целью которой является оставить у власти “старые кадры времен соловьевщины и демченковщины” и не дать реформировать систему обеспечения населения лекарственными средствами по европейским и мировым стандартам и позволить и дальше грабить нашу страну с помощью многочисленных коррупционных схем государственных закупок и поборов с предпринимателей.
 
И, в завершении, хочу обратиться к “публикантам”  непроверенных материалов, особенно тем, кто занимает высокие государственные посты, - будьте взвешенными и объективными выдвигая те или иные, ничем не подкрепленные, обвинения. Как выходец из общественного сектора понимаю, что временами это делать трудно, но всегда нужно  улучшаться, ибо должность чиновника высокого ранга - это дополнительная ответственность за каждое сказанное слово, а не возможность продолжать свободную журналистскую или общественную жизнь. Публикация догадок и непроверенных слухов может подорвать доверие к важным и крайне необходимым государственным институтам. Давайте будем корректными и оставим гражданскому обществу присущие ему функции и риторику, а сами будем пользоваться фактами и правдивыми данными
 
С надеждой на понимание, Олег Мусий

Отзывы

Ваш комментарий:

Ваше имя:

Сообщения форума
19.07.2019 08:26:12 | Dosephpels
24.06.2019 08:31:50 | kurasov1965S
07.06.2019 18:49:22 | AngelaMed
06.05.2019 07:59:20 | Андрей Бочкарёв
04.05.2019 17:21:49 | kurasov1965S
On-line консультация